Modern Apartment Building

דירוג אנרגטי 

דירוג אנרגטי ת"' 5282

EVERGREEN - כל שירותי הסביבה בבית ירוק אחד

בפרויקטים בהם נדרשת עמידה בת"י 5281 (תקן בניה ירוקה) חלה חובת עמידה גם בת"י 5282 (התקן לדירוג אנרגטי) אשר מתייחס לצריכת האנרגיה של המבנה המתוכנן. נכון להתייחס גם לתקן זה כחלק אינטגרלי מהתקן התרמי.

מטרת התקן היא הפחתת צריכת האנרגיה בבניינים, זאת על-ידי בחינת כל מעטפת ומרכיבי הבניין כמו פתחים, חומרים, הפניות וכו'.

מהו התקן לדירוג אנרגטי ת"י 5282?

מטרת התקן לדירוג אנרגטי היא הפחתת צריכת האנרגיה בבניינים על-ידי בחינת מעטפת ומרכיבי הבניין כמו פתחים, חומרים, הפניות וכו'. עמידה בתקן זה הינה חלק בלתי נפרד מת"י 5281 (תקן בניה ירוקה) ומתבססת על החישובים התרמיים של הפרויקט. במידה ויש צורך לעמוד בתקן האנרגטי מופק דו"ח סוקר, כחלק מאוגדן הבניה הירוקה. 

הדו“ח סוקר, מזהה וממפה מאפיינים תרמיים שונים במבנה כדוגמת קרינת השמש הפוגעת בחלק החיצוני של המבנה, מסה תרמית של הקירות, השפעת חומרי הבניה על התהליכים התרמיים ועוד.
לדו“ח זה חשיבות רבה, שכן הוא מספק את כל המידע המאפשר לשמר את האנרגיה של המבנה.

 

האם ישנה חובת עמידה בתקן האנרגטי, ת"י 5282?

ישנן רשויות אשר מתייחסות לתקן זה כמחייב. 

התקן מדרג את ביצועי האנרגיה של המבנה בסולם מ 1-7 כאשר 1
הוא הדירוג הגבוה ביותר ו 7 הוא הנמוך ביותר.

לכל רשות דרישה שונה לדירוג המבנה ביחס לתקן.

עיריית תל אביב לדוגמא מחייבת עמידה בדירוג B, ואילו עיריות
אחרות מאפשרות עמידה בדירוג נמוך יותר, שמאפשרים לפרויקט
המתכונן לעמוד בכל הדרישות האנרגטיות והתרמיות.

 

מה תפקידו של יועץ תרמי בתהליך בניה ירוקה?

תפקידו של יועץ תרמי כחלק בלתי נפרד מתחום הבניה הירוקה הוא לבצע חישובים בהתאם לתקן ת“י 5282 ותקן ת“י 1045 שמאפשרים לפרויקט המתכונן לעמוד בכל הדרישות האנרגטיות והתרמיות.

שני תקנים אלו מציבים רף ודירוג תרמי בו המבנה יהיה חייב לעמוד.


אוגדן הבניה הירוקה, אשר נערך על ידי יועץ הבניה הירוקה, מכיל בתוכו נתונים שונים הסוקרים את מרכיבי הבניין וכיצד ביכולתם להשפיע על המבנה המתוכנן, בין הנתונים הנבדקים ניתן למצוא, לדוגמה: כיווני הפניות הבניין, גודל הפתחים, שטחי פיתוח שטח, חומרי בניה וכמוכן ההיבט התרמי של המבנה המתוכנן, המבוצע ע"י יועץ תרמי.

 

במהלך הייעוץ מתבצע בשטח ניתוח תרמי של המבנה, על ידי שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים וניתנות המלצות שמטרתן לשפר את התפקוד התרמי במבנה. לאחר הניתוח התרמי הנעשה במגוון סימולציות ומודלים ממוחשבים מציג היועץ
התרמי דו“ח תרמי.

 

​את הדו“ח מעביר היועץ התרמי ליזם, לאדריכל ולמלווה הבניה הירוקה. יש רשויות מקומיות או עיריות אשר דורשות עמידה בדירוג מסוים כדי שניתן יהיה להוציא את הפרויקט לפועל. 

חשוב להבין כי הדו"ח התרמי הינו חלק בלתי נפרד מאוגדן הבניה הירוקה ולא ניתן לוותר על שלב זה. 

 

במהלך השנים האחרונות חל שינוי של ממש בתהליכי הבנייה בעולם הן בהיבט של חומרי הבניה אותם בוחרים לפרויקטים והן בהיבט של מערכות המרכיבות אותם כמו מערכת הבידוד, מערכת האיטום, המים והחשמל. לפיכך, כיום בכל הוצאת היתר בניה באחת מערי פורום ה-15, אישור בניה ירוקה הינו תנאי סף להגשת הבקשה וקבלת ההיתר.

לסיכום,

תכנון ממוקד מסייע לעמוד בכל התקנים, לעמוד בדרישות ולהוציא את אישורי הבניה הירוקה לפעול.

במסגרת שירותינו, אנו ב EVERGREEN (אוורגרין) מבצעים דו"חות תרמים עבור כל סוגי המבנים בשיטה ממחושבת, אשר מציגה באופן גרפי, חישובי ומילולי את כל המידע הנדרש לצורך עמידה בתקן.

הנתונים המתקבלים בדו"ח התרמי משמשים בהמשך לצורך הכנת והשלמת אוגדן הבניה הירוקה וקבלת ההיתר.

דירוג אנרגטי 5282ע"פ תקן

צוות היועצים של EVERGREEN (אוורגרין) ילווה אתכם לכל אורך התהליך בהתאם לדרישותיכם ולמסגרת התקציבית בפרויקט. אנחנו יודעים להתאים את הפתרונות האפשריים להשקעה הכספית הרצויה מטעם החברה, היזם או מנהל הפרויקט ובעזרת תכנון נכון ומוקדם ניתן להשיג את אישור הבניה הירוקה במהירות, בהתאמה לכל תקציב ובצורה יעילה ומבוקרת שאינה מתפשרת על איכות התוצר הסופי.
 

בכל שאלה או תהייה אנחנו כאן.