Modern Apartment Building

פיקוח בניה ירוקה

פיקוח בנייה ירוקה

בנייה ירוקה תופסת יותר ויותר מקום בבניה בעולם ובארץ בין אם מדובר בבית פרטי, בניין מגורים, בניינים ציבוריים או בניינים מסחריים. בניה ירוקה מצמצמת את הפגיעה בסביבה ועושה שימוש בכמה שיותר משאבים קיימים וטבעיים תוך מתן דגש והתייחסות לאקלים ולתנאי מזג האוויר המקומיים. בכדי להטמיע את העקרונות והמאפיינים הנדרשים במבנים, מתבצע בשטח פיקוח בנייה ירוקה אשר עוקב ומלווה את הפרויקטים הירוקים, משלב התכנון ועד קבלת תו תקן ישראלי 5281 לבנייה ירוקה.

הפיקוח מתבצע בשני שלבים: 
- סיור שלד
- סיור גמרים

בסיור השלד נבדקת הטמעת חומרי הבידוד במבנים ויישום ההנחיות השייכות  לניהול אתר הבנייה, כגון הפרדת פסולת, ארגון אתר, שמירה על תנאים אופטימליים ברחוב ובסביבה הבנויה. 

בסיור הגמרים נבדקת הטמעת כל אביזרי הקצה, כגון מזגנים בדירוג אנרגטי חסכוני, התקנת נורות המפחיתות צריכה בחשמל, התקנת אביזרי סניטציה חסכוניים במים, שימוש בחומרים בעלי תו תקן ירוק, שימוש בחומרים בייצור מקומי וכד'. 

מדוע יש צורך במפקח בנייה ירוקה?

  • הדרכה, ליווי ויעוץ בניה ירוקה מאנשי מקצוע בעלי ידע בבנייה ירוקה לאורך כל הפרויקט ולפי המפרטים והתקנים המחייבים.

  • ליווי מקצועי משלב התכנון ולאורך כל תהליך הבנייה על מנת לוודא שהבניה מתבצעת לפי תנאי התקן לבניה ירוקה.